آئین نامه اجرائی قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی

تبلیغات

تبلیغات

موضوعات

موضوعات

جستجو

جستجو

پیوندهای روزانه

پیوندهای روزانه

لینک دوستان

لینک دوستان

صفحات جانبی

صفحات جانبی

امکانات جانبی

امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 182
بازدید دیروز : 37
بازدید هفته : 182
بازدید ماه : 2544
بازدید کل : 427727
تعداد مطالب : 672
تعداد نظرات : 119
تعداد آنلاین : 1

آئین نامه اجرائی قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی

VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

آئین نامه اجرائی قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی وغیر حرفه ای

شماره 2262 26/2/2536
وزارت پست وتلگراف وتلفن
هئیت وزیران در جلسه مورخ 26/2/2536 بنا به پیشنهاد شماره 58/7296/17886/ ک مورخ 10/9/2535 وزارت پست وتلگراف ونلفن وباستناد ماده 12 قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی وغیر حرفه ای آئین نامه اجرائی قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند :
قسمت اول ـ بیسیمهای اختصاصی
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـ ایستگاه بیسیم اختصاصی عبارتست ازیک یاچند فرستنده وگیرنده رادیوئی وادوات مربوط که برای برقراری ارتباط رادیوئی اختصاصی تأسیس میگردد.
ماده 2ـ شبکه رادیوئی عبارتست از مجموعه چند ایستگاه ثابت یا متحرک که میتواند درعین حال باهم ارتباط داشته باشند .
ماده 3ـ پروانه ایستگاه عبارتست از اجازه نامه ای که تحت شرایط ومقررات خاصی برای تأسیس واستفاده از ایسگاههای بیسیم اختصاصی صادرمی گردد.
ماده 4 ـ مسئول ایستگاه شخصی است که بموجب تعهدنامه کتبی مسئولیت کلیه دستگاههای رادیوئی وکارکنان مربوط را از نظر عدم تجاوز وتخلف از مقررات داخلی وبین المللی بهعده گرفته است .
ماده 5 ـ قدرت خروجی فرستنده رادیوئی عبارتست از قدرت خروجی فرستنده out Putpower یصورت PEP که به آنتن دستگاه اعمال میشود .
فصل دوم ـ شرایط عمومی
ماده 6ـمتقاضی تأسیس ایستگاههای بیسیم اختصاصی بایستی تقاضای کتبی خود رادر مرکز وشهرستانها مستقیمأ به وزارت پست وتلگراف وتلفن تسلیم ودونسخه نقشه ( کروکی ) دقیق شبکه رادیوئی رابا ذکرنام محل وفواصل دقیق ایستگاههای مورد نظر پیوست نماید .
ماده 7 ـ با تأسیس ایستگاههای بیسیم اختصاصی درصورتی موافقت خواهد شد که بنا بررأی کمیسیون فنی سه نفری تأمین احتیاج ارتباطی متقاضی با استفاده از شبکه های مخابراتی کشور در زمان تقاضا مقدور نباشد ، وبه علاوه لزوم آن علاوه بر کمیسیون فنی سه نفری مورد تایید کمیته مشترک ارتباطات والکترونیک قرار گیرد .
ماده 8 ـ کمیسیون فنی سه نفری باشرکت نمایندگانی اداره کل امور تلکومونیکاسیون ، امور کنترل شبکه های مخابراتی وشرکت مخابرات ایران تشکیل می گردد.
ماده 9ـدرصورتی که درخواست متقاضی مورد تایید کمیسیون فنی قرار گیرد مدارک زیر باید تکمیل وبه وزارت پست وتلگراف وتلفن تسلیم شود تا موافقت نامه تأسیس ایستگاههای بیسیم اختصاصی وشرایط فنی مربوط ابلاغ گردد.
الف ـ در خواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه مربوط دردونسخه
ب ـمشخصات فنی دستگاههای رادیوئی مورد نظر طبق نمونه مربوط دردونسخه
ج ـمشخصات مسئول کلی (که بموجب تعهدنامه کتبی طبق نمونه مربوط وبارعایت مفاد ماده چهار این آئین نامه معرفی می گردد) واپراتورهای ایستگاهها طبق نمونه مربوط برای اتباع ایرانی ویا طبق نمونه مربوط به اتباع بیگانه هرکدام درسه نسخه .
د ـسه قطعه عکس 4×3 هرکدام از اپراتورها ومسئول کلی (مسئول کلی به تعداد دوبرابر دستگاههاباید عکس اضافی تسلیم نمایند)
هـ ـفتوکپی گذرنامه وپروانه اقامت (اجازه کار )مسئول کلی واپراتورهای ایستگاه چنانچه از اتباع ایرانی نباشند در دونسخه .
وـ تعهد پرداخت حق استفاده از بیسیمهای اختصاصی که بر طبق مقررات ماده سه قانون بیسیمهای اختصاصی محاسبه ودرخواست خواهد شد .
تبصره ـ نماینده انحصاری کارخانه های خارجی سازنده دستگاههای فرستنده بیسیم ویا سازندگان داخلی برای تحصیل پروانه برقراری ارتباط آزمایشی پیش بینی شده در تبصره ماده 3 قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی وغیر حرفه ای ( آماتوری) علاوه برموارد الف تا هـ این ماده مدارک زیر را نیز باید ارائه نمایند .
الف ـ فتوکپی نمایندگی انحصاری کارخانه سازنده دستگاهها .
ب ـ فتوکپی کارت بازرگانی .
ج ـ تعهد کتبی مبنی برعدم استفاده از دستگاهها در موارد غیر آزمایشی (مواردی که جنبه بهره برداری نداشته باشد).
ماده 10 ـ پس از صدور موافقت وزارت پست وتلگراف وتلفن با تأسیس ایستگاههای بیسیم اختصاصی متقاضی مجاز است نسبت به سفارش خرید دستگاههای بیسیم مطلبق با مشخصات فنی وتعداد فکانسهای اختصاصی یافته اقدام نماید.
تبصره 1ـ صاحبان وفروشندگان دستگاههای بیسیم وبانکهای کشور بدون اینکه موافقت وزارت پست وتلگراف وتلفن ارائه شود مجاز به انجام هیچگونه معامله وقبول سفارش وگشایش اعتبار برای دستگاههای فرستنده وگیرنده رادیوئی نیستند ( نیروهای مسلح شاهنشاهی وخاندان جلیل سلطنت وسازمان اطلاعات وامنیت کشور مستثنی میباشد.)
تبصره 2ـ در صورتیکه فرکانس اختصاص یافته تا یکسال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست وتلگراف وتلفن مختار خواهد بود اجازه استفاده از فرکانس اختصاص یافته را لغوکند ودر اینصورت مراتب کتبأ به متقاضی اعلام خواهد گردید.
نیروهای مسلح شاهنشاهی ازشمول این ماده معاف میباشد .
ماده 11ـ قدرت خروجی فرستنده های HF در شبکه های داخلی با توجه به مفاد ماده 5این آئین نامه حداکثر صدوات وفرستندههایUHF یاVHF ثابت وریپیتر حداکثر 30وات وسیار حداکثر 20وات تعیین میگرددو درمورد کاربردها وسیستمها و شبکه های دیگر مطابق توضیه های اتحادیه بین المللی ارتباطات دور عمل خواهد گردید.
قدرت های خارج از این محدودیت ها برای هیچ نوع شبکه رادیوئی نظامی وغیر نظامی پذیرفته نیست مگر اینکه کمیته مشترک ارتباطات والکترونیک مشخصات جدیدی را تصویب نمایند.
تبصره 1ـ شرایط تجدید ومشخصات دیگر فرستنده ها درشهرهائی که ازطرف وزارت پست و تلگراف وتلفن معین واعلام گردد لازم الرعایه خواهد بود .
تبصره 2ـ سایر مشخصات فنی ایستگاهها با در نظر گرفتن توصیه های اتحادیه بین المللی ارتباطات دور وشرایط داخلی ازطرف وزارارت پست وتلگراف وتلفن وتنظیم وبمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 12ـ فقط دستگاههائی که تعداد ومشخصات فنی آنها بخصوص از حیث قدرت خروجی وفرکانس قبلآ مورد تایید وزارت پست وتلگراف وتلفن قرار گرفته باشدمیتواند وارد کشور گردد (باستثنای دستگاههای نیروی مسلح شاهنشاهی وخاندان جلیل سلطنت وسازمان اطلاعات وامنیت کشور .)
تبصره 1ـ درمواردیکه دستگاههای مخابراتی جزء وسائل ضروری وسایط نقلیه ای از قبیل کشتی ، هواپیما ، هلیکوپتر ونظائر آن خریداری شده ومشخصات فنی وفرکانس کار مجاز داشته باشند با تصویب وزیر پس وتلگراف وتلفن اجازه ترخیص صادر ومورد استفاده قرار خواهد گرفت ولزومی برعایت تشریفات ترخیص مندرج در این آئین نامه نخواهد بود اجازه ترخیص تجهیزات رادیوئی وسائط نقلیه نظامی از طرف وزارت جنگ صادر خواهد شد.
تبصره 2ـ وزارت پست وتلگراف وتلفن مجاز است دستگاههای بیسیم وارده به کشوررا هنگام ورود درگمرک ویا هرمحل دیگری که مقتضی بداندازنظر قدرت فرستنده ، فرکانس کار وحساسیت گیرنده وسایر مشخصات فنی آنهارامورد آزمایش قرار دهد.
بررسی وآزمایش تجهیزات رادیوئی نیروهای مسلح شاهنشاهی وارده به گمرک ازشمول این ماده معاف میباشد .
ماده 13ـ هرنوع دستگاه فرستنده وگیرنده رادیوئی ،کریستالهاوهرگونه وسائل مربوط آنها با شبکه های مخابراتی وسایر دستگاههائی که با استفاده از امواج رادیوئی کار میکند فقط در برابر احکام صادره ازطرف وزیر پست وتلگراف وتلفن از گمرکات کشور ترخیص خواهد گردید ( باستثنای دستگاههای نیروهای مسلح شاهنشاهی وخاندان جلیل سلطنت وسازمان اطلاعات وامنیت کشور .)
ماده 14ـبرای صدور احکام ترخیص باید:
الف ـ اصل اسناد گمرکی شامل فاکتور گمرکی ـ لیست بسته بندی وبار نامه مربوطه با دوفتوکپی ازهرکدام به وزارت پست وتلگراف وتلفن تسلیم گردد(در موارد استثنائی وویژه طبق نظر وزیر پست وتلگراف وتلفن اقدام خواهد شد)
ب ـ حق استفاده سه ماهه از بیسیمهای اختصاصی مربوطه برطبق مقررات بعنوان پیش پرداخت بصورت چک یا حواله بانکی در وجه وزارت پست وتلگراف وتلفن پرداخت شود.
ماده 15ـ دستگاههای فرستنده وگیرنده وسایر وسائل مشروحه در ماده 13 این آئین نامه بارعایت مقررات گمرکی وپس از مطابقت کمی وکیفی با احکام ترخیصی واسناد گمرکی پیوست باتنظیم صورتجلسه ای طبق نمونه مربوط با حضور وامضاء صاحب کالا یا نماینده اوومأمور گمرکی مدیریت کل تلکومونیکاسیون وزارت پست وتلگراف وتلفن ومأمور گمرک ترخبص وتحویل صاحب کالا یانماینده او خواهد گردید.
تبصره ـ دستگاههای موضوع تبصره 1ماده 11 این آئین نامه از شمول این ماده مستثنی هستند.
فصل سوم ـ صدور ، تمدید ،تغییر ولغو پروانه ایستگاه
ماده 16ـ پس از شروع بهره برداری برای هر دستگاه فرستنده اعم از ثابت ومتحرک انحصارأ یک پروانه صادر خواهد شد.
ماده 17 ـ مدت اعتبار پروانه ایستگاه حداکثر یکسال است ودارندگان آن میبایستی یکماه قبل از انقضاء مدت مزبور نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.
ماده 18ـ دارندگان پروانه ایستگاه موظفند هرگونه تغییر حاصل درنام ونشانی خود واپراتورهای مربوط وتغییرات مجاز درمشخصات ایستگاه وبطور کلی هرگونه تغییرات واطلاعات مندرج در پروانه ایستگاه ومدارک تسلیمی را بلافاصله باداره کل تلومونبکاسیون وزارت پست وتلگراف وتلفن اطلاع دهند.
ماده 19ـ هرزمانی که بنا برای کمیسیون فنی سه نفری موضوع ماده 8تامین ارتباط اختصاصی از طریق شبکه های مخابراتی کشور ممکن شود مراتب به مسئول کلی دستگاهها یا موسسه مربوط ابلاغ خواهد شد بدین ترتیب پروانه ایستگاه خودبخود لغو میگردد وبایستی ایستگاه بیسیم اختصاصی فوراتعطیل ودستگاهها از طرف وزارت پس وتلگراف وتلفن پلمپ گردد.
ماده 20ـ در صورت لغو پروانه قدیمی بمنظور صدور پروانه جدید یت تجدید پروانه ایستگاه بایستی پروانه اولی بوزارت پست وتلگراف وتلفن مسترد گردد.
ماده 21ـ پروانه کار ایستگاه وحقوق ناشیه ازآن جزأ وکلا غیرقابل انتقال است ودارندگان پروانه مجاز نیستند دستگاههای بیسیم خود رادر دسترس شخص یا اشخاص دیگری بگذارند .
ماده 22ـ چنانچه حق استفاده از بیسیمهای اختصاصی مرتبأ از طرف صاحب پروانه پرداخت نشود وزارت پست وتلگراف وتلفن پروانه را لغو واز طریق مراجع قانونی از کار ایستگاهها جلوگیری ونسبت بوصول طلب دولت اقدام خواهد نمود.
فصل چهارم ـ شرایط فنی کارایستگاههای بیسیم اختصاصی
ماده 23ـ قبل از شروع کار هرایستگاه بیسیم اختصاصی اپراتور یا مسئول کلی ایستگاه موظف است از فرکانس کاروقدرت خروجی مجاز دستگاه اطمینان حاصل نماید وطبق توصیه های سازنده دستگاه ها ومقررات دیگری که از طرف وزارت پست وتلگراف وتلفن ابلاغ میشود آزمایشهای مربوطه رابا توجه به فواصل زمانی توصیه شده تکرارنماید.
ماده 24ـ تغییر فرکانس کار فرستنده قبل وبعد از انجام مدولاسیون باید در حد مجاز وتوصیه شده از طرف اتحادیه بین المللی ارتباطات دور یاشرایط اعلام شده از طرف پست وتلگراف وتلفن باشد.
ماده 25ـ هر ایستگاه اختصاصی بایستی قبل ازشروع بارتباط و پس از خاتمه آن معرف ایستگاه (callsign ) راکه قبلا درپرونده در خواست کار دستگاه ثبت نموده چند دفعه اعلام ومعرفی نماید.
ماده 26ـ حداکثر ارتفاع وفاصله آنتن ایستگاهها از فرودگاهها یا محلهائی که از طرف وزارت پست وتلگراف وتلفن مشخص میگردد بایستی مطابق شرایط ومقرراتی باشد که برمبنای مقرارت سازمان هواپیمائی کشوری واز طرف وزارت پست وتلگراف وتلفن اعلام میگردد.
تبصره ـ از لحاظ مراعات شرایط ایمنی پروانه طبق مقررات مصوبه نسبت به رنگ آمیزی دکلها ونصب چراغ خطر اقدام گردد.
فصل پنجم ـ مقررات کار ایستگاهها ومسئولیتها
ماده 27ـ ارسال پیامهای رمزی وبکار بردن دستگاه محرمانه کننده وبطورکلی انجام هرگونه تغییراتی روی مشخصات دستگاهها وتغییر نوع کار دستگاهها واتصال آنها به شبکه مخابراتی عمومی بدون اطلاع وکسب اجازه قبلی از وزارت پست وتلگراف وتلفن ممنوع است.
ماده28ـ ایستگاهها باید منحصرأ برای امور مشخص شده ونوع ارتباط ومحل تعیین شده درپروانه مورد بهره داری قرارگیرد.
ماده 29ـ هیچ موسسه یا شخص دیگری بجز صاحب پروانه حق استفاده وبهره برداری مستقیم از ایستگاه بیسیم را نخواهد داشت .
ماده 30 ـ بمنظور مراقبت درحسن اجرای مواد وشرایط فوق الذکر ومواد قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی وغیر حرفه ای (آماتور) مصوب ششم اسفند ماه 3525 بازرسان فنی وزارت پست وتلگراف وتلفن بااجازه دادستان میتوانند هر موقع دستگاهها را در محل کار یا هر محل دیگری با رعایت مقرارت مربوطه مورد بررسی وآزمایش قرار دهند.
تبصره ـ بازرسان فنی با (پیشنهاد اداره کل تلکومونیکاسیون)وموافقت وزیر پست وتلگراف وتلفن برگزیده خواهند شد .
ماده 31ـ گزارش بازرسان فنی یا هر گزارش دیگری درمورد عدم اجرای مقررات وشرایط مربوط به ایستگاههای بیسیم اختصاصی در کمسیون فنی فوق الذکر مورد بررسی قرارخواهد گرفت وکمیسیون برحسب مورد میتواند در صورت مشاهده تخلف با تنظیم صورتمجلس رای به جلوگیری ازکارایستگاه ولغو پروانه مربوطه راداده ویا در اجرای مواد 10و11و12قانون بیسیمهای اختصاصی وغیر حرفه ای (آماتوری ) پرونده امر رابمقامات صالحه ارجاع نماید .بازرسی ایستگاههای رادیوئی نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مواد 30و31 این آئین نامه معاف میباشد .
ماده 32ـ دستگاههای فرستنده وگیرنده ایکه پروانه کار نداشته باشند یا ازسرویس خارج گردند برای جلو گیری ازکار آنها ویاتاصدور پروانه ازطرف وزارت پست وتلگراف وتلفن ممهور به سرب گردیده ویا حسب مورد اوراق خواهد گردید.
تبصره ـ تغییر محل فرستنده های ممهور شده بایدبا اطلاع قبلی وزارت پست وتلگراف وتلفن گیرد.
قسمت دوم ـ مقررات رادیو آماتوری
فصل اول ـ تعاریف
ماده 33ـ رادیو آماتوری نوعی ارتباط رادیوئی است که بمنظور خودآموزی علمی و عملی و برسیهای فنی ارتباطی بین آماتورهای مجاز برقرار می گردد.
ماده 34 ـ رادیو آماتور کسی است که بخاطر علاقه و اشتیاق شخصی و بدون هیچگونه نظر انتفاعی و سیاسی ارتباط رادیو آماتوری برقرار میسازد.
ماده 35ـ ایستگاه آماتوری عبارتست از یکدستگاه فرستنده و چند دستگاه گیرنده و ادوات مربوطه که برای برقراری ارتباط رادیوآماتوری با سایر آماتورها مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 36ـ پیام عبارتست از علائم تلگرافی و یا سایر انواع علائم مخابراتی و همچنین مکالمات تلفنی که بین ایستاههای رادیو آماتوری مبادله میگردد.
ماده 37ـ معرف علامت مشخصه ایست که قبل و بعد از برقراری ارتباط رادیو آماتوری و بمنظور معرف ایستگاه اعلام میگردد.
ماده 38ـ پروانه رادیو آماتوری اجازه نامه ایست که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن برای اشتغال بکارهای رادیو آماتوری صادر میگردد.
ماده 39ـ باشگاه رادیو آماتوری عبارتست از مرکز تجمع رادیو آماتورهای مجاز.
فصل دوم ـ شرایط صدور گواهینامه رادیوآماتوری
ماده 40ـ پروانه رادیو آماتوری به کسانی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند :
1ـ حداقل سن آنها 18 سال تمام باشد.
2ـ صلاحیت آنها مورد تأئید مقامات مربوطه قرار گیرد.
3ـ از عهده آزمایشهای علمی و عملی و مخابره با الفبای مورس برآیند.
4ـ افراد خارجی مقیم ایران در صورت داشتن پروانه آماتوری معتبر از کشورهای متبوعه خود از انجام آزمایشهای فوق معاف میباشند.
تشریفات صدور پروانه
ماده 41ـ برای دریافت پروانه رادیو آماتوری مدارک زیر بایستی از طرف متقاضی تکمیل و به اداره کل امور تلکومونیکاسیون وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم گردد.
1ـ درخواست پروانه رادیو آماتوری طبق نمونه مربوطه در دو نسخه.
2ـ مشخصات فنی ایستگاه رادیو آماتوری طبق نمونه مربوطه در دو نسخه.
3ـ مشخصات فردی متقاضی طبق نمونه مخصوص برای افراد ایرانی و افراد خارجی در سه نسخه .
4ـ عکس 3×2 چهار قطعه .
5ـ کروکی و نشانی دقیق محل سکونت متقاضی و محل ایستگاه رادیو آماتوری .
6ـ فتوکپی پروانه رادیو آماتوری افراد خارجی که از کشور متبوع خود دارای پروانه رادیوآماتوری معتبر هستند.
7ـ فتوکپی پاسپورت ـ پروانه اقامت و پروانه کار برای افراد خارجی هر یک در دو نسخه.
پس از تکمیل و ارائه مدارک فوق الذکر صلاحیت متقاضی وسیله مدیریت کل امور تلکومونیکاسیون ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن و سپس وسیله مقامات ذیربط بررسی و در صورت تائید نسبت به صدور پروانه رادیوآماتوری اقدام خواهد شد.
باشگاه آماتوری
باشگاه رادیوآماتوری بایستی قبلا از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن برسمیت شناخته شده باشد ضمنا مقررات و قوانین جاریه کشور در امور مربوط باجتماعات و تشکیل انجمنها نیز باید در اینمورد رعایت گردد.
(مقررات عمومی و بین المللی رادیوئی ) برای باشگاه رادیو آماتوری و کلیه اعضاء آن لازم الرعایه است.
فصل سوم ـ شرایط پروانه رادیو آماتوری
تقاضای صدور پروانه رادیو آماتوری بایستی باداره کل امو تلکومونیاسیون وزارت پست و تلگراف و تلفن تسلیم گردد.
ماده 42ـ مدت اعتبار پروانه رادیو آماتوری فقط یکسال بوده و دارندگن موظف هستند یکماه قبل از انقضای مدت مزبور نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.
ماده 43ـ هرگونه تغییر در مشخصات فنی (ایستگاه) رادیو آماتوری بدون کسب اجازه قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن ممنوع است دارندگان پروانه رادیو آماتوری موظفند هر گونه تغییرات در مشخصات فنی ایستگاه رادیو آماتوری را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع دهند.
ماده 44ـ در صورت لغو یا (تجدید گواهینامه ) نسخه اصلی آن بایستی به وزارت پست و تلگراف و تلفن مسترد گردد.
ماده 45ـ پروانه رادیوآماتوری و حقوق ناشیه از آن جزا و کلا غیر قابل انتقال است.
ماده 46ـ دارندگان (ایستگاههای رادیوآماتوری ) در صورت عدم استفاده از آن باید مراتب را بفاصله به وزارت پست و تلگراف و تلفن اطلاع دهند تا نسبت به پلمپ آن اقدام گردد.
فصل چهارم ـ رایط فنی ایستگاه آماتوری
اندازه گیری و کنترل فرکانس کار دستگاه فرستنده :
ماده 47ـ قبل از بکارانداختن دستگاه فرستنده رادیو آماتور موظف است فرستنده خود را روی فرکانس مجاز آماتوری تنظیم و ثبات فرکانس کار آنرا آزمایش ند و برابر دستورالعملهای فنی مراقبت نماید که تغییر فرکانس از حد مجاز تجاوز ننماید .
ماده 48ـ پیامها باید در باندهای فرکانس مجاز آماتوری و با قدرت پخش و نوع پخش مندرجه در مشخصات فنی ایستگاه رادیو آماتوری مخابره گردد.
ماده 49ـ دستگاههای بیسیم هر ایستگاه رادیو آماتوری بایستی طوری تنظیم و بکار انداخته شوند که فرکانس کار آن با کار سایر فرستنده های رادیو آماتوری تداخل ننماید .
ماده 50ـ رادیو آماتور نباید در حین مبادله پیام توسط ایستگاههای دیگر روی فرکانس کار آنها وارد شود و همچنین در صورت مشاهده هرگونه تداخل از طرف ایستگاههای غیر آماتوری بایستی بلافاصله مخابره را قطع نماید و در اینگونه موارد رادیو آماتور موظف است مراتب را سریعا به اداره کل امور تلکومونیکاسیون وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش نماید.
ماده 51ـ در هر ایستگاه رادیو آماتوری باید ترتیبات لازم برای جلوگیری و پخش هرگونه پارازیت ها و هارمونیکها بیشتر از تعداد غیر مجاز داده شود و همواره مراقبت گردد که مودولاسیون از حد مجاز بالاتر نرود.
ماده52ـ آنتهای منصوبه در هر ایستگاه آماتوری باید با مشخصات فنی مندرجه در مشخصات فنی ایستگاه رادیو آماتوری مربوط تطبیق نماید و از اتصال آنها به شبکه برق و خطوط ارتباطی جلوگیری شود. فیدرها و اتصال زمین دستگاهها نباید مزاحم تاسیسات ارتباطی سایر سرویس ها باشد.
ماده 53ـ حداکثر ارتفاع آنتها که بفاصله کمتر از نیم کیلومتر از یک فرودگاه مستقر گردیده است نباید از 15 متر تجاوز نماید.
ماده 54ـ مخارج تغییر محل آنتنهای دستگاههای رادیو آماتوری در صورت احتمال ایجاد خطر یا مزاحمت برای سایر دستگاههای مخابراتی و همچنین تحصیل اجازه نصب آنتها و یا عبور دادن سیم از روی ساختمانهای متعلق با شخاص بعهده دارندگان پروانه آماتوری میباشد.
ماده 55ـ ورود هر نوع دستگاههای فرستنده رادیو آماتوری به کشور و یا خروج آنها از کشور و یا هر نوع نقل و انتقال و فروش آنها به سایر رادیو آماتورهای مجاز باید با کسب اجازه قبلی از اداره کل امور تلکومونیکاسیون انجام گیرد.
فصل پنجم ـ مقررات ایستگاهها
ماده 56ـ هر ایستگاه آماتوری بوسیله یک معرف یا علامت خطابی که از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تعیین خواهد شد مشخص میگردد و آماتورها موظف هستند که قبل و بعد از ارسال هر پیام معرف خود را مخابره نمایند.
ماده 57ـ سرعت مخابره معرف نباید از 20 کلمه در دقیقه تجاوز نماید.
ماده 58ـ ارسال پیامهای رمز و اطلاعات محرمانه و نیز اصطلاحات کنایه دار و همچنین بکار بردن دستگاه محرمانه کننده برای کلیه ایستگاههای رادیو آماتوری ممنوع میباشد.
ماده 59ـ بکار بردن ایستگاههای رادیو آماتوری برای ارسال هرگونه مطالب اطلاعاتی به استثنای اطلاعات فنی و آزمایشی ممنوع است مگر در موارد اضطراری جهت نجات از خطر زلزله ـ سیل و یا حوادث مشابه آن که بطور رایگان انجام خواهد گرفت.
ماده 60ـ مدت ارسال هر پیام در ایستگاههای آماتوری نباید از ده دقیقه تجاوز کند.
ماده 61ـ ایستگاههای رادیو آماتوری نباید برای تبلیغ و انتشارات عمومی و پخش اخبار و آگهی و تبلیغات سیاسی و اجتماعی و غیره بکار رود و همچنین استفاده از ایستگاه برای بهره برداری عمومی ممنوع میباشد.
ماده 62ـ ایستگاههای رادیو آماتوری مجاز نیستند پیامهائی بصورت بخشنامه عمومی برای سایر آماتورها ارسال نمایند و پیامها باید فقط خطاب به یک یا چند ایستگاه آماتوری طرف ارتباط باشد.
ماده 63ـ بکار بردن صفحات یانوارهای پر شده برای آزمایش و معرف ایستاههای آماتوری آزاد بوده ولی برای استفاده های تفریحی مجاز نمیباشد.
ماده 64ـ رادیو آماتورها باید اصل و یا فتوکپی پروانه رادیو آماتوری خود را در ایستگاه رادیو آماتوری الصاق نمایند.
مسئولیتها:
ماده 65ـ هر ایستگاه رادیو آماتوری بایستی فقط بوسیله دارنده پروانه رادیو آماتوری برای خودآموزی فنی و علمی فنی رادیو اداره و استفاده شود در شرایط خاص با اجازه قبلی وزارت پست و تلگراف و تلفن اشخاص دیگر میتوانند تحت نظارت مستقیم و به مسئویت صاحب پروانه ارتباط رادیو آماتوری برقرار نماید.
ماده 66ـ رعایت مقررات عمومی داخلی و بین المللی رادیوئی برای تمام دارندگان پروانه رادیو آماتوری الزامی است.
ماده 67ـ دارندگان پروانه رادیوآماتوری مجاز نیستند دستگاههای بیسیم موجود در ایستگاه را در دسترس اشخاصی که دارای گواهینامه رادیو آماتوری نمیباشند قرار دهند.
ماده 68ـ دارندگان پروانه رادیو آماتوری مجاز نیستند پیامهائی را که مربوط بآنها نمیباشد از ایستگاه خود دریافت نموده و اگر اتفاقا چنین پیامهائی دریافت شد بهیچوجه نباید متن یا رئوس مطالب آنرا به کسی جز مقامات رسمی و دولتی فاش نموده و یا از روی آنها نسخه برداری نمایند.
ماده 69ـ ایستگاههای رادیو آماتوری منحصرا باید برای خود آموزی علمی و عملی فن رادیو وسیله صاحب ایستاه بکار گرفته شده و یا تحت نظر او و با اطلاع قبلی از وزارت پست و تلگراف و تلفن برای آموزش افراد دیگر استفاده گردد.
ماده 70ـ تماس ایستگاههای آماتوری با ایستگاههای غیر آماتوری ممنوع میباشد مگر در موارد اضطراری و خطر بمنظور نجات جان افراد.
ماده 71ـ هر ایستگاه رادیو آماتوری بایستی دارای دفتر گزارش روزانه بصورت مجلد (نه بصورت اوراق جداگانه) باشد که در آن اطلاعات لازم از قبیل تاریخ و ساعات برقراری ارتباط توسط آماتور بطور مرتب ثبت و امضاء گردیده و همواره برای بازرسی آماده باشد.
ماده 72ـ دفتر گزارش باید لااقل برای مدت یکسال نگهداری شده و مطالب مندرج در آن بایستی قلم خوردگی نداشته و کاملا خوانا باشد.
ماده 73ـ رادیو آماتورها از نظر مراقبت از اصول آماتوری موظفند در صورت مشاهده تخلف از مقررات این آئین نامه متخلف را باداره کل امور تلکومونیکا سیون و نیز باشگاه آماتوی اطلاع دهند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور معاون اجرائی نخست وزیر ـ هادی هدایتی

 

نوع : آیین نامه شماره انتشار : 9461
 
تاریخ تصویب : 1356/02/26 تاریخ ابلاغ : 1356/03/26
 
دستگاه اجرایی :   موضوع :  
 

این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=13332
 


مطالب مرتبط


بخش نظرات این مطلببرای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:ورود کاربران

ورود کاربران

  نام کاربری
  رمز عبور

  » رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت سريع

  عضويت سريع

   نام کاربری
   رمز عبور
   تکرار رمز
   ایمیل
   کد تصویری
   پشتيباني آنلاين

   پشتيباني آنلاين

    پشتيباني آنلاين
    آمار

    آمار

     آمار مطالب آمار مطالب
     کل مطالب کل مطالب : 672
     کل نظرات کل نظرات : 119
     آمار کاربران آمار کاربران
     افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
     تعداد اعضا تعداد اعضا : 75

     آمار بازدیدآمار بازدید
     بازدید امروز بازدید امروز : 182
     بازدید دیروز بازدید دیروز : 37
     ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 18
     ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 4
     آي پي امروز آي پي امروز : 61
     آي پي ديروز آي پي ديروز : 12
     بازدید هفته بازدید هفته : 182
     بازدید ماه بازدید ماه : 2544
     بازدید سال بازدید سال : 335354
     بازدید کلی بازدید کلی : 427727

     اطلاعات شما اطلاعات شما
     آی پی آی پی : 44.192.114.32
     مرورگر مرورگر :
     سیستم عامل سیستم عامل :
     تاریخ امروز امروز :
     خبرنامه

     خبرنامه

      براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود      آخرین نطرات کاربران

      آخرین نطرات کاربران

       AECAEC - درود
       استاد ممنون خیلی خوب و عالی - 1400/10/23
       پرویز مهرزادپرویز مهرزاد - سلام درود جناب عبداحق عزیز بسیار خوشحالم که وب سایت شما با مطالب مفید وعالی فعال شده است.
       پاسخ:باسلام و تشکر از لطف و مرحمت شما دوست عزیز و گرامی - 1400/8/28
       پرویز مهرزادپرویز مهرزاد - سلام ودرود استاد عبدالحق عزیز بسیار خوشحالم که سایت جنابعالی بامطالب جدید وعالی دوباره فعلیتش را شروع نموده است.
       پاسخ:با سلام تذکر بجا و بموقعی بود بسیار متشکرم - 1400/8/28
       ایزدیایزدی - یه مشکلی داره این طرح. کل سلف ها با هم 12. 7 میکرو میشه که با خازن 270 پیکو، فرکانس مرکزی فیلتر 2.7 مگا هرتز می شه. کمترین سلف هم (0.1 میکرو) با همون خازن 270 پیکو 30 مگاهرتز رو رد می کنه. بنا بر این نیازی به خازن های دیگه نیست. دوستان دیگه نظرشون چیه.
       پاسخ:باسلام و تشکر کل خازن ها و سلفها برای فرکانس 1800کیلو که ابتدای باند رادیو اماتوری است کم است و بسختی تنظیم می شود اما برای 3500 بله زیاد است - 1399/8/24
       هومنهومن - سلام .علت استقبال نکردن در خور توجه همین نا واردیست .این مطلب بسیار گنگ و پر از اشتباه هست
       پاسخ: سلام بنده هم ضمن تائید نظر شما درخواست می کنم مطلب کامل تر و بهتر و درست تر را بفرمائید بنده بنام خودتان درج و منتشر نمایم
       پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g مدارات لامپی - 1396/12/17
       علیعلی - سلام شما مکتبی و انقلابی هستید درسته ؟
       پاسخ: سلام بهیچ عنوان و تقریبا هیچ جائی من چنین ادعائی نکرده ام اما این همه شهید و زخمی و جانباز و اسیر و زحمت و فعالیت برای حفظ انقلاب و سرزمین عزیزمان ایران خیلی حرام لقه گی و بی اصل و نصبی می خواهد که چشم خودرا ببندیم و از این اب و خاک حمایت و به این مردم عشق نورزیم حالا شما اسم انرا هرچه دوست دارید بگذارید نظرتان محترم است - 1396/12/17
       هومنهومن - سلام
       بنده یکی از علاقمندان لامپ هستم . و 10 سال اخیر را بر روی مدارات لامپی کار کردم .با سرچ اینجا را پیدا کردم .می خواستم ببینم در زمینه مخابرات فعالیت لامپی در ایران هست ؟
       این مطلب راجب لامپ واقعا توجه مخاطب علاقمند را جلب می کند ؟
       من فکر می کنم نویسنده اصلا راجب لامپ حس خوبی ندارد .عذر خواهی می کنم
       پاسخ:سلام دوست عزیز از صراحت و فصاحت بیان شما خوشحالم مطلبتان راجع به نویسنده مطلب لامپ کمی کم لطفی و شاید سخت گیری در بر دارد نویسنده مطلب استاد عاملی بزرگ رادیو اماتوری ایران هستند و مطلب را بی اندازه ساده و اسان گفتند چون اکثر جوانها از لامپ و ولتاژ کار ان وحشت داشته و تقریبا هیچ نمی دانند اما ظاهرا شما در مورد لامپ مطلع و ازموده هستید لذا برخود نگیرید شما هم اگر در مورد لامپ و یا مطالب استاد عاملی نقد و نظری دارید بسیار خوشحال می شوم مکتوب بفرمایید تا در همان بخش یا در بخش جدید بنام خودتان منتشر شود
       پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g - 1396/12/16
       سعیدیسعیدی - سلام استاد بنده بی جواب ماندم
       پاسخ:با سلام و پوزش از تاخیر طبق تجربه دوستان این مدار به دلیل نامرغوب بودن قطعات نو موجود در بازار معمولا در ابتدا کار نمی کند لذا بتوصیه استاد عاملی بهنر است از قطعات اوراقی رادیو و ضبط ها استفاده شود قطعات معمولا در گیر این رادیو ابتدا ای سی سویچ یا کلید زنی است که یک مدل خاصش برای مدار مناسب است و مدلهای دیگر فرکانس کار و ولتاژشان مناسب نیست درمورد ای سی مدولاتور و دمدولاتور 3028 این ای سی هم بشدت مورد شک و شبهه است در موردی باتعویض 5 عدد ای سی دو عدد که بهتر بود در مدار بکار گرفته شد لذا بهترین روش استفاده از مرحله مرحله و گام بگام کار کردن رادیو است ضمن انکه اگر فرستنده کار بیفتد گیرنده هم کار خواهد کرد و بالعکس لذا شما می توانید مدار را از میکروفون در حالت فرستنده یا بلندگو در حالت گیرنده شروع نمایید و اگر مسیر سیگنال جدا باشد در نقشه شما می توانید از تقویت صدا شروع کرده و به دمدولاتور رفته و سپس به فیلتر و بعد میکسر وی اف او و در اخر به فیلتر تنظیم باند بروید و حد اکثر سیگنال و حساسیت را بدست اورید پس فیلتر های رادیویی یا بقول شما توکو ها قسمت اخر تنظیم و تعقیب مدارتان است اگر شد برای اطلاع شما و سایر دوستان مدار را در حالت گیرنده و فرستنده جدا اراعه خواهم داد یا با رنگ مسیر سیگنال را جدا می کنم که راحت تر باشد اگر شما عضو تلگرام هستید در یکی از گروه های رادیو اماتوری بیایید و مستقیما با دوستان سازنده و استفاده کننده رادیو تماس گرفته راهنمایی شوید اگر نه ادرس ایمیلتان را بدهید تا راهنمای مونتاژ را برایتان بفرستم
       پاسخ:http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinhamontagem/montandoararinha.htm
       راحل مونتاژ و تست مدار است - 1396/11/5
       سعیدیسعیدی - با سلام خدمت استاد بزرگوارم
       استاد بنده برزیلی رو ساختم ولی نتونستم موفق بشم صدایی دریافت نکردم توکو هارو هم که میچرخونم انگار بی اثر هست .امکان داره این سه تا آیسی مورد داشته باشن؟ از ایران میکرو خریدم
       ممنون میشم راهنمایی بکنید
       پاسخ: سلام خیلی از دوستان برای ای سی ها سوکت گذاشتند چون معمولا بار اول مدار کار نمی کند و این ای سی ها بدلایل مختلف مشکل دارند
       پاسخ: ضمنا شما کدام شهر هستید و اگر علاقمندید با گروههای تلگرامی کار کنید یا ایمیلتونو بفرمایید کمی توضیحات بفرستم - 1396/9/10
       سعید سعید - با سلام استاد
       تو مدار برزیلی یه رله داریم این کارش چیه ؟ مثلا اگر رله فعال بشه چی میشه؟ یه کلید جا گذاری شده براش .
       تو قسمت ورودی موج vfo به 7358 یه cwkeyزده به پایه 3 همین آیسی برای چیه؟
       ce keyسرچ کردم کلید مورس آمد میشه توضیح بفرمایید ممنون میشم .
       پاسخ:با سلام هنگام فشردن کلید PTT روی میکروفون پایه دوم سیم پیچ رله موجود در مدار زمین شده و سر دیگر این رله به مثبت باطری وصل است باعث عملکرد رله شده و لذا دوکنتاکت ان عمل کرده یکی ورودی گیرنده را بزمین وصل می کند تا امواج فرستنده وارد گیرنده نشده و اسیب نرسانند کنتاکت دیگر رله هم ولتاژ مثبت تغذیه را که در حالت معمولی به خط مثبت گیرنده وصل است قطع و خط مثبت فرستنده را فعال می کند +tx cw key بله کلید مورس است که برای کاردر حالت مورس مولد موج جدا داشته که بجای میکروفون کار کرده و سیگنال را ارسال می کند - 1396/4/26

       درباره ما

        به وب سایت من خوش امدید در این مقوله علاقمندم اطلاعاتی از رادیو اماتوری که در ذهن داشته و در حال پاک شدن هستند را یادآوری و بهمراه عکس و مطلب جهت اطلاع علاقمندان درج و در این زمینه هر گونه همکاری و اعلام نظر و بیان ایرادات مزید بر منت خواهد بود.

       کلیه ی حقوق مادی و معنوی سایت مربوط به *** خاطرات راديو آماتوري *** بوده و کپی برداری از آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
       قالب طراحی شده توسط: تک دیزاین و سئو و ترجمه شده و انتشار توسط: قالب گراف