اولین قانون رادیو اماتوری ایران 1345

تبلیغات

تبلیغات

موضوعات

موضوعات

جستجو

جستجو

پیوندهای روزانه

پیوندهای روزانه

لینک دوستان

لینک دوستان

صفحات جانبی

صفحات جانبی

امکانات جانبی

امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 5268
بازدید دیروز : 2284
بازدید هفته : 18898
بازدید ماه : 44135
بازدید کل : 1166653
تعداد مطالب : 669
تعداد نظرات : 115
تعداد آنلاین : 1

اولین قانون رادیو اماتوری ایران 1345

جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1345/11/25 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

‫نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید

تعداد

ماده : 14 تبصره : 6 بند : 14

شناسنامه

تاریخ امضا : 1345/12/06 تاریخ انتشار : 1345/12/29 شماره پرونده : 35/1310 روزنامه : 6435

ادوار

دوره : 21 شماره چاپ : 1 شماره جلد : 7 شماره صفحه : 4056

سالانه

سال : 1 شماره چاپ : 1345 شماره صفحه : 508
 • متن قانون
 • مجریان قانون (0)
 • گروه‌های موضوعی (13)

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری)

‌قانون استفاده از
بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (‌آماتوری)
‌مصوب 1345.11.25
‌ماده 1 - برای دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیویی اختصاصی و یا غیر حرفه‌ای
باید قبلاً از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دریافت شود.
‌تبصره - ایستگاه ارتباط رادیویی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات
مربوطه که برای ارتباط رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌ماده 2 - کسانی می‌توانند به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزند که از
وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهی‌نامه مخصوص اخذ نمایند.
‌تبصره - ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور
خودآموزی علمی و عملی و بررسیهای فنی بین افراد مجاز برقرار‌می‌گردد.
استفاده‌کننده از ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی
به منظورهای فوق بدون هیچ گونه نظر انتفاعی و یا‌سیاسی به برقراری این نوع ارتباط
مبادرت می‌نماید.
‌ماده 3 - از دارندگان پروانه که بهره‌برداری می‌نمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق
استفاده دریافت می‌شود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و‌تلگراف و تلفن به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید. سازمانهای دولتی استفاده‌کنندگان از ارتباط رادیویی غیر
حرفه‌ای از مقررات این ماده معاف‌هستند و در سایر موارد نیز معافیت از پرداخت حق
استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌تبصره 1 - نماینده انحصاری کارخانه‌های خارجی سازنده دستگاههای فرستنده بی‌سیم و
یا سازندگان داخلی می‌توانند برای نمایش دادن طرز کار‌دستگاهها به شرط رعایت
مقررات منظور در آیین‌نامه با هر نوع دستگاه یک ارتباط آزمایشی که جنبه
بهره‌برداری نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانه‌مقرر در این ماده معاف باشند.
‌تبصره 2 - مقاطعه‌کاران و مؤسساتی که طرف قرارداد با سازمانهای دولتی باشند باید
پروانه تحصیل کنند و مانند سایر دارندگان پروانه حق استفاده‌مقرر را پرداخت
نمایند.
‌تبصره 3 - تاریخ شروع بهره‌برداری از ایستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخیص
از گمرک و یا تحویل از کارخانه سازنده به خریدار (‌با اجازه‌وزارت پست و تلگراف و
تلفن) محسوب خواهد شد به استثناء مواردی که دارندگان پروانه تاریخ دیگری را قبلاً
به وزارت پست و تلگراف و تلفن‌اطلاع داده باشند.
‌ماده 4 - در مورد ضروری وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصویب هیأت دولت
تمام یا قسمتی از مزایای گواهی‌نامه و یا پروانه‌ایستگاه را در تمام کشور و یا
بعضی مناطق برای مدت معینی لغو نماید و در این مورد مراتب از طریق اعلان عمومی به
اطلاع دارندگان گواهی‌نامه و یا‌پروانه ایستگاه رسانده خواهد شد.
‌ماده 5 - در صورت تخلف از مقررات و قوانین مربوط و یا از مشخصات و شرایط و
خصوصیات مندرج در پروانه به تشخیص کمیسیون فنی سه‌نفری که در آیین‌نامه پیش‌بینی
خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند بر حسب مورد از کار ایستگاه جلوگیری
و پروانه مربوط را لغو کند و‌یا استفاده از گواهی‌نامه را موقوف سازد.
‌ماده 6 - وارد کردن دستگاههای فرستنده بی‌سیم به کشور و خارج کردن آنها از کشور و
همچنین ساختن یا واگذاری و هر نوع انتقال مالکیت دستگاه‌فرستنده بی‌سیم موکول به
اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
‌ماده 7 - وزارت پست و تلگراف و تلفن کلیه دستگاههای فرستنده بی‌سیم را که فاقد
پروانه استفاده هستند و همچنین دستگاههایی را که مدت‌اعتبار پروانه آنها منقضی و
یا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است برای جلوگیری از کار آنها تا صدور یا
تجدید پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.
‌ماده 8 - در مواردی که مصالح امنیتی کشور ایجاب نماید وزارت پست و تلگراف و تلفن
می‌تواند با تصویب‌نامه هیأت دولت دستور توقف کار هر‌ایستگاه فرستنده بی‌سیم را
صادر نماید.
‌ماده 9 - به منظور مراقبت در حسن اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه آن مأموریت
مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان‌می‌توانند هر موقع دستگاهها را
در محل کار و یا هر محل دیگری با رعایت مقررات مربوط مورد بازرسی قرار دهند.
‌ماده 10 - اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج
هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.
1 - هر کس بدون پروانه ایستگاه رادیویی تأسیس نماید.
2 - هر کس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد کشور یا از
آن خارج نماید یا آن را در داخل کشور بسازد یا دستگاه‌فرستنده را مورد خرید و فروش
قرار دهد.
3 - هر کس یا ایستگاه غیر مجاز عالماً عامداً ارتباط رادیویی برقرار نماید.
4 - هر کس پس از لغو پروانه و گواهی‌نامه و اخطار رسمی وزارت پست و تلگراف و تلفن
به عملیات خود ادامه دهد.
5 - هر کس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده 8 این قانون تخلف
نماید.
‌تبصره - در موارد مندرج در این ماده در صورت تکرار جرم دستگاه فرستنده نیز به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
‌ماده 11 - اشخاص زیر به پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم
می‌شوند:
1 - هر کس ایستگاه دیگری را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده
قرار دهد.
2 - هر کس در ایستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره رادیویی انجام دهد.
3 - هر کس از طول موجهای غیر مجاز یا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن
استفاده نماید.
4 - هر کس بدون گواهی‌نامه به عملیات رادیویی غیر حرفه‌ای اشتغال ورزد یا با علم و
اطلاع با افراد بدون گواهی‌نامه ارتباط رادیویی بگیرد و یا به‌اشخاص بدون
گواهی‌نامه اجازه کار در ایستگاه بدهد.
5 - هر کس از مقررات و قوانین رادیویی و یا مشخصات و شرایط و خصوصیات مندرج در
پروانه ایستگاه تخلف کند.
6 - هر کس عمداً دفتر گزارش کار ایستگاه را بر خلاف ترتیب مقرر وزارت پست و تلگراف
و تلفن تنظیم کند و یا تمام یا قسمتی از عملیات خود را‌در دفتر ثبت ننماید.
7 - هر کس پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده آن را مورد استفاده
قرار دهد.
8 - هر کس با علامت شناسایی مربوط به دیگران خود و یا با ایستگاه خود را معرفی
نماید.
9 - هر کس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه یا گواهی‌نامه بدون کسب اجازه مجدد به
کار خود ادامه دهد.
‌ماده 12 - در صورتی که اعمال مذکور در این قانون مشمول مجازاتهای شدیدتری در سایر
قوانین باشد مجازات شدیدتر اجراء خواهد شد.
‌ماده 13 - آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن
تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
‌ماده 14 - دولت مأمور اجرای این قانون است.
‌قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز
چهارشنبه پنجم بهمن ماه 1345 در جلسه روز سه‌شنبه بیست‌و پنجم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضیمطالب مرتبط


بخش نظرات این مطلببرای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:ورود کاربران

ورود کاربران

  نام کاربری
  رمز عبور

  » رمز عبور را فراموش کردم ؟
  عضويت سريع

  عضويت سريع

   نام کاربری
   رمز عبور
   تکرار رمز
   ایمیل
   کد تصویری
   پشتيباني آنلاين

   پشتيباني آنلاين

    پشتيباني آنلاين
    آمار

    آمار

     آمار مطالب آمار مطالب
     کل مطالب کل مطالب : 669
     کل نظرات کل نظرات : 115
     آمار کاربران آمار کاربران
     افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
     تعداد اعضا تعداد اعضا : 63

     آمار بازدیدآمار بازدید
     بازدید امروز بازدید امروز : 5268
     بازدید دیروز بازدید دیروز : 2284
     ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 527
     ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 228
     آي پي امروز آي پي امروز : 1756
     آي پي ديروز آي پي ديروز : 761
     بازدید هفته بازدید هفته : 18898
     بازدید ماه بازدید ماه : 44135
     بازدید سال بازدید سال : 44135
     بازدید کلی بازدید کلی : 1166653

     اطلاعات شما اطلاعات شما
     آی پی آی پی : 54.36.149.39
     مرورگر مرورگر :
     سیستم عامل سیستم عامل :
     تاریخ امروز امروز :
     خبرنامه

     خبرنامه

      براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود      آخرین نطرات کاربران

      آخرین نطرات کاربران

       هومنهومن - سلام .علت استقبال نکردن در خور توجه همین نا واردیست .این مطلب بسیار گنگ و پر از اشتباه هست
       پاسخ: سلام بنده هم ضمن تائید نظر شما درخواست می کنم مطلب کامل تر و بهتر و درست تر را بفرمائید بنده بنام خودتان درج و منتشر نمایم
       پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g مدارات لامپی - 1396/12/17
       علیعلی - سلام شما مکتبی و انقلابی هستید درسته ؟
       پاسخ: سلام بهیچ عنوان و تقریبا هیچ جائی من چنین ادعائی نکرده ام اما این همه شهید و زخمی و جانباز و اسیر و زحمت و فعالیت برای حفظ انقلاب و سرزمین عزیزمان ایران خیلی حرام لقه گی و بی اصل و نصبی می خواهد که چشم خودرا ببندیم و از این اب و خاک حمایت و به این مردم عشق نورزیم حالا شما اسم انرا هرچه دوست دارید بگذارید نظرتان محترم است - 1396/12/17
       هومنهومن - سلام
       بنده یکی از علاقمندان لامپ هستم . و 10 سال اخیر را بر روی مدارات لامپی کار کردم .با سرچ اینجا را پیدا کردم .می خواستم ببینم در زمینه مخابرات فعالیت لامپی در ایران هست ؟
       این مطلب راجب لامپ واقعا توجه مخاطب علاقمند را جلب می کند ؟
       من فکر می کنم نویسنده اصلا راجب لامپ حس خوبی ندارد .عذر خواهی می کنم
       پاسخ:سلام دوست عزیز از صراحت و فصاحت بیان شما خوشحالم مطلبتان راجع به نویسنده مطلب لامپ کمی کم لطفی و شاید سخت گیری در بر دارد نویسنده مطلب استاد عاملی بزرگ رادیو اماتوری ایران هستند و مطلب را بی اندازه ساده و اسان گفتند چون اکثر جوانها از لامپ و ولتاژ کار ان وحشت داشته و تقریبا هیچ نمی دانند اما ظاهرا شما در مورد لامپ مطلع و ازموده هستید لذا برخود نگیرید شما هم اگر در مورد لامپ و یا مطالب استاد عاملی نقد و نظری دارید بسیار خوشحال می شوم مکتوب بفرمایید تا در همان بخش یا در بخش جدید بنام خودتان منتشر شود
       پاسخ:https://t.me/joinchat/AAAAAEJj30AwLGIyi_UQ3g - 1396/12/16
       سعیدیسعیدی - سلام استاد بنده بی جواب ماندم
       پاسخ:با سلام و پوزش از تاخیر طبق تجربه دوستان این مدار به دلیل نامرغوب بودن قطعات نو موجود در بازار معمولا در ابتدا کار نمی کند لذا بتوصیه استاد عاملی بهنر است از قطعات اوراقی رادیو و ضبط ها استفاده شود قطعات معمولا در گیر این رادیو ابتدا ای سی سویچ یا کلید زنی است که یک مدل خاصش برای مدار مناسب است و مدلهای دیگر فرکانس کار و ولتاژشان مناسب نیست درمورد ای سی مدولاتور و دمدولاتور 3028 این ای سی هم بشدت مورد شک و شبهه است در موردی باتعویض 5 عدد ای سی دو عدد که بهتر بود در مدار بکار گرفته شد لذا بهترین روش استفاده از مرحله مرحله و گام بگام کار کردن رادیو است ضمن انکه اگر فرستنده کار بیفتد گیرنده هم کار خواهد کرد و بالعکس لذا شما می توانید مدار را از میکروفون در حالت فرستنده یا بلندگو در حالت گیرنده شروع نمایید و اگر مسیر سیگنال جدا باشد در نقشه شما می توانید از تقویت صدا شروع کرده و به دمدولاتور رفته و سپس به فیلتر و بعد میکسر وی اف او و در اخر به فیلتر تنظیم باند بروید و حد اکثر سیگنال و حساسیت را بدست اورید پس فیلتر های رادیویی یا بقول شما توکو ها قسمت اخر تنظیم و تعقیب مدارتان است اگر شد برای اطلاع شما و سایر دوستان مدار را در حالت گیرنده و فرستنده جدا اراعه خواهم داد یا با رنگ مسیر سیگنال را جدا می کنم که راحت تر باشد اگر شما عضو تلگرام هستید در یکی از گروه های رادیو اماتوری بیایید و مستقیما با دوستان سازنده و استفاده کننده رادیو تماس گرفته راهنمایی شوید اگر نه ادرس ایمیلتان را بدهید تا راهنمای مونتاژ را برایتان بفرستم
       پاسخ:http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinhamontagem/montandoararinha.htm
       راحل مونتاژ و تست مدار است - 1396/11/5
       سعیدیسعیدی - با سلام خدمت استاد بزرگوارم
       استاد بنده برزیلی رو ساختم ولی نتونستم موفق بشم صدایی دریافت نکردم توکو هارو هم که میچرخونم انگار بی اثر هست .امکان داره این سه تا آیسی مورد داشته باشن؟ از ایران میکرو خریدم
       ممنون میشم راهنمایی بکنید
       پاسخ: سلام خیلی از دوستان برای ای سی ها سوکت گذاشتند چون معمولا بار اول مدار کار نمی کند و این ای سی ها بدلایل مختلف مشکل دارند
       پاسخ: ضمنا شما کدام شهر هستید و اگر علاقمندید با گروههای تلگرامی کار کنید یا ایمیلتونو بفرمایید کمی توضیحات بفرستم - 1396/9/10
       سعید سعید - با سلام استاد
       تو مدار برزیلی یه رله داریم این کارش چیه ؟ مثلا اگر رله فعال بشه چی میشه؟ یه کلید جا گذاری شده براش .
       تو قسمت ورودی موج vfo به 7358 یه cwkeyزده به پایه 3 همین آیسی برای چیه؟
       ce keyسرچ کردم کلید مورس آمد میشه توضیح بفرمایید ممنون میشم .
       پاسخ:با سلام هنگام فشردن کلید PTT روی میکروفون پایه دوم سیم پیچ رله موجود در مدار زمین شده و سر دیگر این رله به مثبت باطری وصل است باعث عملکرد رله شده و لذا دوکنتاکت ان عمل کرده یکی ورودی گیرنده را بزمین وصل می کند تا امواج فرستنده وارد گیرنده نشده و اسیب نرسانند کنتاکت دیگر رله هم ولتاژ مثبت تغذیه را که در حالت معمولی به خط مثبت گیرنده وصل است قطع و خط مثبت فرستنده را فعال می کند +tx cw key بله کلید مورس است که برای کاردر حالت مورس مولد موج جدا داشته که بجای میکروفون کار کرده و سیگنال را ارسال می کند - 1396/4/26
       PariaParia - سلام ميشه در مورد مدار بيشتر توضيح دديد؟چطور ميتونم شمارو پيدا كنم؟به اين پروژه شديدا نياز دارم ممنونم ميشم جواب بديد
       پاسخ:با سلام و ارزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای شما اگر عضو تلگرام هستید با شماره همراه تلگرامی خود با شماره تلگرامم تماس بگیرید و در گروههای تخصصی راجع به اینگونه مطالب عضو شوید در غیر اینصورت با تماس با ایمیل بنده مطالب مورد نظرتان ارسال خواهد شد 09192130291 abdolhagh@gmail.com گروه مهندسین مخابرات میدان طراحی آنتن ، مدارات مایکروویو و RF لینک دعوت : https://t.me/joinchat/AAAAAD2zsfeBb5LKzJyD5A - 1396/4/4
       علیعلی - پست جالبی بود مهندس برای خرید دانگل RTL2832U میشه به آقای نریمانی اعتماد کرد؟ R820T2 رو میدن 170
       شما شخص بهتری سراغ دارین که مورد اعتماد ودر عین حال منصف باشه؟
       پاسخ:با سلام بنده هیچ شخصی را تائید یا تکذیب نمی کنم اقای علیپور به نمایندگی اقای قنبری این دستگاه رو در جعبه مجزا با فن می فروشد - 1395/12/28
       PayamPayam -

       سلام با این مشخصاتی که شما دادید کار نکرد ساختمش نصب سطحیم کردم قطعاتو
       آیا خودتون ساختینش؟
       اگر اره پس چرا کار نمیکنه!!!
       اگه نه پس چرا مجبورمون کردید بسازیم؟؟
       حالا که کار از کار گذشته
       این پستتونم واسه تقریبا سه سال پیشه خواهش میکنم کمکم کنید اگر این پستمو دیدید نزارید به دست ایندگان برسه که اونوقت نه از من اثری,هست نه مداری,که ساختم
       ۰۹۳۰۹۴۹۶۳۶۲
       P.anzali.ussd@gmail.com
       پاسخ:با سلام و تشکر از اظهار نظر جنابعالی این طرح رادیوی ساده اف ام بوده که خیلی از شرکتهای سازنده کیت انرا ساخته اند و البته نکته مهم ان همان کابل کواکسیال و تنظیم دقیق انتن است البته شاهد کار کرد این مدار مهندس سجادیان از اولین رادیو اماتورهای ایران بودند که خودشان هم باور نمی کردند . ضمنا دوست عزیز اماتوری تجربه است نه ساختن و تعهد انجام کار و اینکه عاشق اگر به معشوق برسد کارش افسانه نخواهد شد شمارا هم کسی مجبور نکرد و در عین حال اینهمه طرح در سایت هست بنده هیچکدامشان را نساخته ام و تعهد هم نسپرده ام که کار کند هدف یاد گرفتن است و گرنه در دبیزستان یا دانشگاه کلی مطلب به شما می اموزند شما همه را تجربه می کنید و ازمایش می کنید خوش بحال شما و اینهمه تجربه

       - 1395/12/14
       مهدیمهدی - استاد نقل قول از بنده وپاسخ شما:
       بنده برای مدار ssb آقای قنبری یه آنتن میخواستم درست کنم سادترین آنتن که بتونه خیلی خوب جواب بده چطوری میتونم بسازم اگر تصویری دارید برام خواهشن ازسال بکنید ممنون از سایت عالیتون
       پاسخ:با سلام و ارزوی سلامتی و توفیق روز افزون شما مطلبی را در این مورد تهیه و خدمتتون اراعه خواهم کرد - 1395/9/1

       -------------------------------------------
       استاد ما منتظریم یه عنایت بکنید به زبان ساده وطوری که ما مبتدیا هم بفهمیم آموزش ساخت آنتن رو بزارید ممنون
       با سلام بله حق با شماست فراموش کردم و عذرخواهم در اولین فرصت ساخت چند انتن ساده را برای رادیوتان اعلام خواهم کرد بازهم ببخشید - 1395/12/8

       درباره ما

        به وب سایت من خوش امدید در این مقوله علاقمندم اطلاعاتی از رادیو اماتوری که در ذهن داشته و در حال پاک شدن هستند را یادآوری و بهمراه عکس و مطلب جهت اطلاع علاقمندان درج و در این زمینه هر گونه همکاری و اعلام نظر و بیان ایرادات مزید بر منت خواهد بود.

       کلیه ی حقوق مادی و معنوی سایت مربوط به *** خاطرات راديو آماتوري *** بوده و کپی برداری از آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
       قالب طراحی شده توسط: تک دیزاین و سئو و ترجمه شده و انتشار توسط: قالب گراف